เพื่อแสดงความซื่อสัตว์สุจริตและมีความโปรงใส
สำนักงานสาธาารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้จัดทำเอกสารแสดงเจตจำนง ดังนี้