เพื่อแสดงความซื่อสัตว์สุจริตและมีความโปรงใส
สำนักงานสาธาารณสุขอำเภอรามัน ได้จัดทำเอกสารแสดงเจตจำนง ดังนี้

 • บทบาทหน้าที่สํานักงานสาธารณสุข
 • โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
 • EB 1 การวิเคราะห์การจัดซื้อจ้างประจำปี 2561
 • EB 2 การดำเนินการเพื่อความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • EB 3 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • EB 4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  • ตุลาคม 61
  • พฤศจิกายน 61
  • ธันวาคม 61
  • มกราคม 62
  • กุมภาพันธ์ 62
  • มีนาคม 62
 • EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 • EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 • EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ
  • สถาณการโรคไข้เลือดออก เดือน...
  • ตุลาคม 2561
  • พฤศจิกายน 2561
  • ธันวาคม 2561
  • มกราคม 2562
  • กุมภาพันธ์ 2562
  • มีนาคม 2562
 • EB 8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะบน Website
 • EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
 • EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • EB 11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
 • EB 12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • EB 13 มาตรการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
 • EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
 • EB 15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • EB 16 มาตรการและระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
 • EB 17 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
 • EB 18 เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส
 • EB 20 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 • EB 22 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • EB 23 หน่วยงานมีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • EB 25 วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก